เกี่ยวกับเรา

จังหวัดสมุทรสาคร

เป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ำท่าจีน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมุทรสาครเดิมเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ที่มีชาวจีนนำเรือสำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและได้พักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงเรียกว่า "บ้านท่าจีน" ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ต่อมาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ 2099) ได้โปรดยกฐานะ "บ้านท่าจีน" เป็น "เมืองสาครบุรี" เพื่อเป็นหัวเมืองสำหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงคราม และเป็นเมืองด่านห้นาป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามารุกรานบุกรุกทางทะเล

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเเละการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี กิจกกรมหลังที่ 3
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
กลุ่ม Quadrant B (เอกลักษณ์) สู่ตลาดสากล

Follow us